ezgif.com-gif-maker(1)
Научете повече за нашата организация

За нас

01.

Сдружение с нестопанска цел МИГ Плевен

„Местна инициативна група Плевен“ е учредена на 30.06.2017 г. и е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Учредителите на „Местна инициативна група Плевен“ се събират от отбщото желание да работят за подобряването на икономическото и социално развитие на българските региони и на Плевенския регион, като активно си взаимодействат с местните органи на управление в България и в Плевенски регион.

Нашите цели

Целите на сдружението са:

 • Подпомагане развитието на селските райони;
 • Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селскостопански фонд за развитие на селските райони;
 • Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;
 • Подпомагане развитието на селските райони за: повишаване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
 • Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развитие на целева и иновативна политика; Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;
 • Създаване и развитие на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/ подпомагане, активизиране и разширяване на транснационалното взаимодействие чрез участване в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 • Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната и чужбина;
 • Предприемане на действия и инициатива за засилване на местната идентичност на селските райони;
 • Спомагане за развитието на междуобщностното сътрудничество;
 • Съдействие за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
 • Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители;
 • Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти;
 • Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;
 • Мотивиране участието на местните лица в развитието на района за гарантиране изпълнение на местни инициативи „отдолу-нагоре“;
 • Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
 • Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен начин на живот;
 • Популяризиране на трансграничното сътрудничество между България и съседните държави чрез укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната зона;
 • Насърчаване на социалното сближаване на трансграничното сътрудничество, както и по-нататъшно развитие на привлекателността на региона и качеството на живот в трансграничната зона.
 • Подобряване качеството на живот – опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство.
 • Подготовка, изработване, организация и управление на проекти по всички европейски фондове и програми.
 • Развитие на човешките ресурси, осигуряване и подобряване на работната среда, организацията на труд и управление на човешките ресурси, въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси.
 • Популяризиране на науката и образованието.
 • Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, повишаване качеството на образование в учебните заведения и различни форми на учене през целия живот, работа по интегриране на учащите в образователната система.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал, повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователски дейности, създаване на подходящ социално-психологически климат в обществото, осигуряване достъп на малцинствени групи и подобряване условията им за реализация на пазара на труда, разработване на връзки и взаимодействия между центрове за научноизследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, насърчаване инвестиции на предприятия в научноизследователска и развойна дейност, изграждане на мрежа от клъстери.
 • Провеждане на образователни практики.
 • Подобряване системата за професионално развитие и кариерно израстване.
 • Създаване и участие в публично-частни партньорства.
 • Съдействие и подпомагане на стопанската инициатива и стопанска дейност на гражданите, независимо от формата, в която я осъществяват.
 • Администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия и развитието на туризма във всичките му форми.
 • Извършване на консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги.

Освен описаните цели и обхват, МИГ Плевен е изпълнявал дейности свързани с осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на регионален план за действие насочени към съживяване на отдалечени планински райони чрез устойчив планински туризъм. Дейностите са част от изпълнението на проект финансиран по програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020. В допълнение на гореизложеното, сдружението има опит в администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия и развитието на туризма във всичките му форми. Извършване на консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги.
Управителен съвет

 1. Ралица Христова Иванова – председател
 2. Николай Якимов Якимов
 3. МИРА Консулт-представлявано от Мирослава Цветанова Паскова