ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ

ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ

ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ОТНОСНО ТЯХНАТА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ

   

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с Водещ бенефициент сдружение Местна инициативна група Плевен и партньор Община Антон е изготвен Доклад, съдържащ анализ на резултатите от проведено анкетиране на територията на Община Антон относно тяхната информираност за възможностите за участие в процеса по формулиране на местни политики.

Разработването на доклада е възложено от Бенефициента Сдружение Местна инициативна група Плевен на външен изпълнител, като същинското проучване, обобщаване на данните и разработването на настоящия Доклад са извършени в периода: 01.03.2023 г. – 25.03.2023 г.

Разработеният доклад може да откриете на следния линк:

Доклад

 
 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“