ДОКЛАД OT ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ

ДОКЛАД OT ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ НАГЛАСИТЕ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

   

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с Водещ бенефициент сдружение Местна инициативна група Плевен и партньор Община Антон е изготвен Доклад, съдържащ  резултатите от проведеното проучване.

Разработеният доклад може да откриете на следния линк:

Доклад

   

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“