ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ В ОБЩИНА АНТОН МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ В ОБЩИНА АНТОН МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

  На 29.06.2023 и 30.06.2023 г. в сградата на Община Антон се проведоха 4 работни срещи между представителите на местната администрация, НПО, бизнес и представители на гражданското общество, на която се обсъдиха резултатите от проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината и на местната власт. Срещите се организираха от Община Антон като на тях присъстваха присъстваха и представителите на екипа по проекта от страна на Бенефициента МИГ Плевен, които запознаха присъстващите с изведените анализи от проведеното анкетиране. Акцент на срещите беше какво е мнението на целевата група относно възможностите за създаване на форми на партньорство между всички страни в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на адекватни политики и законодателство на местно ниво и местна администрация и инструментите за реализиране на такива форми. Общото мнение на всички страни беше, че процеса на стимулиране повишаването на гражданската активност в процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за развитие на местната общност е дълъг, но е гаранция за едно адекватно и резултатно местно управление. Работните срещи са част от изпълнението на Дейност №1 по проекта.

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“