ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

  Стартира информационна кампания в Община Антон по проект „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление. На 08, 09, 10 и 11 август от 10:00 ч. в залата на Народно читалище „Христо Ботев – 1925” в с. Антон ще се проведат информационни събития насочени към гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища и клубове. По време на събитията ще бъде предоставена информация за изведените препоръки до местната администрация за формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение. Ще се разпространяват информационни флаери по проекта на територията на община Антон.
Събитията се организират от сдружение Местна инициативна група Плевен –  Бенефициент и Община Антон – Партньор по проекта.
Заповядайте!
Участието е безплатно!
 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“