ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНА АНТОН

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНА АНТОН

    .      

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНА АНТОН

На база проведеното проучване Дейност 1 „Проучване, идентифициране, анализи, консултации в процеса по формулиране на ясно дефинирани препоръки за работещи инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики, адекватни на нуждите на целевата група в Община Антон“ по проект „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, BG05SFOP001-2.025-0141-C03, финансиран по ОП Добро управление по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ са направени следните изводи и препоръки: ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО  

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“