ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – ЕДИН ОТ НАЙ-МОЩНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИЛНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА АНТОН“

ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – ЕДИН ОТ НАЙ-МОЩНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИЛНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА АНТОН“

ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – ЕДИН ОТ НАЙ-МОЩНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИЛНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА АНТОН“

    В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с Водещ бенефициент сдружение Местна инициативна група Плевен и партньор Община Антон е изготвен доклад за резултатите от извършено проучване и анализ за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по проектa.

Официален доклад

   

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“