ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН

  В периода от 08.08.2023 до 11.08.2023 г. от 10:00 ч. в залата на Народно читалище „Христо Ботев – 1925” в с. Антон се проведе информационна кампания в изпълнение на Дейност № 2 по проект „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление. Проведените информационни събития в четири поредни дни бяха организирани от Бенефициента по проекта МИГ – Плевен и насочени към целевата група по проекта – гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища, клубове по интереси и местна администрация. По време на събитията бяха разпространени изработените по проекта информационни флаери, съдържащи информация за проекта, основни и специфични цели, дейности и постигнати резултати. Беше представена презентация, съдържаща информация за изпълнението на проекта: резултатите от извършените проучвания, проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината, анализ на тези резултати, както и изведените препоръки до местната администрация за формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.    

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“