Информация и публичност

Информация и публичност

Информация и публичност

03.
ДАТА: 21 Септември 2020 Г.

За повишаване информираността и популяризирането на трансграничния регион на България и Румъния при изпълнението на проект „Дунав – Река с много обща история“ са извършени следните дейности:
1. Изработени и разпространени са информационни и промоционални материали:
информационна табела, постери, банер, флаери, брошури и луксозна книга.
Изработена е луксозна книга за проекта на български и румънски език. Съдържа информация, снимков и графичен материал за всеки един от проучените осемнадесет културно-исторически обекти с обща история от Допустимата зона на Програмата. Включва и изработената Съвместна стратегия от извършеното проучване на обектите от България и Румъния.
2. Проведени са две пресконференции и медийна кампания, включваща радио и телевизионни излъчвания. На първата пресконференция са представени мултимедийно Програмата, проекта, неговите цели, дейности и програмни индикатори. На финалната пресконференция са запознати всички заинтересовани страни с постигнатото в периода на изпълнение на проекта.
3. Изработени са 8 броя радио спотове, пропорционално разделени по 4 броя на български и 4 броя на румънски език. Представят и популяризират по звуково-атрактивен начин проекта, историческа информация за обектите и провежданите изложби. Излъчвани са преди и по време на изложбите, обхващащи всички области от допустимата зона с постигната степен на удовлетвореност от 28 700 слушатели.
4. Изработен е двуезичен документален филм, представящ проучените 18 броя обекти, част от културното и историческо наследство с обща история на България и Румъния. Филмът е разделен на 2 части по 16 минути всяка. Излъчен е в областите от Допустимата зона в България при гледаемост от над 105 хиляди удовлетворени зрители в национален мащаб.
5. Създаден е уеб сайт по проекта на три езика – български, румънски и английски. Съдържа основна информация за програмата и проекта, представя историческа информация за проучените 18 обекта, част от културното и историческо наследство с обща история, както и тяхното местоположение. Всеки един от обектите е представен със снимки, дигитален образ, графики и 360◦ образи. На сайта може да се види и двуезичния документален филм, изработената съвместна Стратегия за подобряване устойчивото развитие, управление, защита и опазване на културното наследство с обща история в трансграничния регион. http://robgcommonsites.eu/
6. Разработени са мобилни предложения за Android и IOS, чрез които се дава възможност да се съхрани, запази и популяризира културното наследство с обща история в региона, съдържащи подробна информация за трансграничната зона и културно-историческите обекти, намиращи се на територията й по един иновативен и достъпен начин. За всеки един от проучените обекти има подробна пътна карта и GPS координати за неговото разположение.