Ползите от чуждоезиковото обучение в реална среда и защо да повишаваме езиковите си компетенции сред носители на езика?

Ползите от чуждоезиковото обучение в реална среда и защо да повишаваме езиковите си компетенции сред носители на езика?

Ползите от чуждоезиковото обучение в реална среда и защо да повишаваме езиковите си компетенции сред носители на езика?

03.
ДАТА: 23.7. 2021 Г.

Настоящата публикация цели да популяризира ползите от проведеното чуждоезиково обучение в реална среда във връзка с изпълнение на проектните дейности по проект „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“ с номер 2020-1-BG 01 KA 104-078885 по програма Еразъм+ на ЕС. В рамките на проекта екипът на фондация „Отворена длан“ осъществихме образователна мобилност на част от експертите в екипа на фондацията в Гърция през 2020 г. В рамките на мобилността те участваха в структурирани курсове с различна тематика, но избрахме да споделим опитът си с подобряването на езиковите компетенции. Имали сме в годините желание да се възползваме от различни обучителни програми и дълго мислихме дали да инвестираме време в изучаване на чужд език в реална среда или да заложим на консервативен метод, насочен към академично учене в класна стая. Решихме да заложим на първото и не сбъркахме. Тази публикация е насочена към наши колеги, които планират да учат езици и още са на кръстопът.
С оглед на повишаване капацитета си и знанията по гръцки език, експертите на Фондация „Отворена длан“ споделяме своя опит от преминалото обучение по горецитирания проект. Нашите впечатления се основават на тезата, че чуждоезиковото обучение е много по- продуктивно, когато се осъществява в реална среда, а именно в страната, където той е национален език. Ако планирате чуждоезиково обучение с цел подобряване на езиковите компетенции и се двоумите дали да го осъществите в страната си в академична среда или в друга страна сред носители на езика, следващите редове ще са ви полезни. Ето няколко съществени предимства на този вид обучения, които изведохме в нашата практика на място:

1. Подобряват се уменията за свободна гладка реч и се преодолява езиковата бариера. Стремежът е обучаемият да проговори гладко, което рефлектира и в по-лесно писане. Това е доказано най-бързият и лесен начин за обогатяване на лексиката.
2. Подпомага се развиването на усет към езика, което е най-важното в изучаването на чужд език – вникването в неговата логика. Когато обучаемият е на терен и се сблъсква с всички компоненти на езика в социална среда среед неговите носители, придобива представа за логиката на езика и разпознава различните му форми. Чува езикът в неформална и неучебна среда, формира умения да разпознава интонацията и звуците в различните фрази. Говоренето до голяма степен изразява емоции, а техният израз в различните езици е различен. Ученето в академична среда лишава обучаемият от всички тези впечатления. В много националности интонацията променя намеренията на говорещия и начина, по който се развива диалогът.
3. Акцентира на изучавания език, стимулира и толерира употребата му, което помага на учащите да изразяват мислите и чувствата си все по-свободно вместо на майчиния на изучавания език.
4. Подпомага да се вкара в употреба не само активната лексика, но и пасивната.
5. Запълва празнините между практика и теория в стандартните методи на обучение.
6. Благоприятства съсредоточаването на учащия, като го стимулира непрекъснато да мисли на чуждия език.
7. За по напредналите – подпомага писането и четенето – те се превръщат в лесно и приятно занимание, което пък от своя страна насърчава навика към самокоригиране и конструктивна самокритика; В някои езици разликата между правописните и печатните букви е огромна. Ученето на терен подпомага свикването с точно такива специфики.
8. Разговорите с хора, за които чуждият език е майчин спомага за по-бързото научаване и коригиране, ако сгрешим. Подпомага скоростта на говорене, произношението и намирането на точната дума за дадено нещо.
9. Научаваме фрази и словосъчетания, които се използват по-чество в разговорния речник и бита на хората, което значително би улеснило общуването ни с тях.
Ученето на езици според нас е съпоставимо с усвояване на практическо умение. Никой не може да се научи да кара колело на теория нали? Истинския процес се слува там, където практиката е повече от всичко друго.
В заключение инструментите на програма Еразъм+ на ЕС и дейностите насочени към образователна мобилност подкрепят организациите да повишват своят капацитет по начини най-подходящи и адаптирани към техните потребности. Ние учихме език в реална среда с помощта на програма Еразъм + на ЕС и за нас това беше добра и изключително полезна практика. Дано сме били полезни и за Вас.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.