Програма за управление на Кмета на Община Мирково 2019-2023г.

webclip

Програма за управление на Кмета на Община Мирково 2019-2023г.

02.
Начало на проекта:
25.11.2019 г.
Край на проекта:
08.01.2020 г.

Изработване на Програма за управление на Кмета на Община Мирково за периода 2019-2023г., съдържаща:
– Ситуационен анализ на Община Мирково;
– Основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнението им и очакваните резултати.
Програмата е разработена на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. При изготвянето на Програмата са взети предвид всички действащи стратегически, финансови, технически и нормативни документи на Община Мирково, както и обществените нагласи, мнения и препоръки. Целите и приоритетите на програмата са съобразени с „Общинския план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020г.“ и „Интегриран план за обновяване на населените места на Община Мирково 2014-2020г.“, включително отчетите по тяхното изпълнение и приложенията към тях. Дефинирани са стратегическите цели, приоритетите в управлението, които гарантират постигането на целите и конкретни управленски мерки и дейности.

ПО програма

Програма за управление на Кмета на Община Мирково 2019-2023г.