План за интегрирано развитие на община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027г.

webclip

План за интегрирано развитие на община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027г.

02.
Начало на проекта:
02.09.2020 г.
Край на проекта:
29.01.2021 г.

„Местна инициативна група Плевен“ разработи План за интегрирано развитие на община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027г. съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, правилника за прилагането му и Методическите указания за изготвяне и прилагане на ПИРО и ИТСР за периода 2021-2027г. Използвани са методи и подходи, основани на опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. Взети са предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. При разработването на ПИРО са взети предвид и специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на общината, нейното териториално устройство, опазването на околната среда, кадастъра, имотния регистър, всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика на община Антон.
Приложен е интегриран подход за развитие – подход на тясна координация на различните публични политики на база местните специфики. За дефинирането на целите, приоритетите и мерките в Плана за интегрирано развитие на община Антон за периода 2021-2027г. са проведени допитвания чрез анкетни проучвания, като предложенията от заинтересованите страни са взети предвид и са включени в него.

ПО програма

План за интегрирано развитие на община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027г.