Разработване на общоприложим наръчник за младежко участие в управлението на българските общини, чрез диалог между тях и овластени представители на местната власт

webclip

Разработване на общоприложим наръчник за младежко участие в управлението на българските общини, чрез диалог между тях и овластени представители на местната власт

02.
Начало на проекта:
20.11.2020 г.
Край на проекта:
31.9.2021 г.

Сдружение „Местна инициативна група Плевен“ е бенефициент по проект № 2020-2-BG01-KA347-079525, дейност „Реформиране на политиките“, ключова дейност 3 „Младежки диалог“.
Проектът е в пряка връзка със стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019-2027 г. и пряко кореспондира с общата цел поставена в стратегията, а именно овластяването на младите хора и пълноценното им включване в процесите по формулиране, мониторинг и изпълнение на политиките.

Целите на проекта са:

1. Провеждане на
структурен диалог за разработване на общоприложим наръчник за младежко участие в управлението на българските общини между младежи от цяла България и овластени представители на местната власт.

2. Разработване и разпространение на общоприложим наръчник за младежко участие в управлението на българските общини.

ПО програма

Разработване на общоприложим наръчник за младежко участие

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Новини от проекта