Договор за „Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие“ в изпълнение на Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT

ramsat-interreg-logo

Договор за „Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие“ в изпълнение на Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT

02.
Начало на проекта:
11.03.2020 г.
Край на проекта:
31.07.2022 г.

„Местна инициативна група Плевен“ сключи Договор за „Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие“ в изпълнение на Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020г. Изготвянето на Регионален план за действие се основава на опита на участващите региони от 6 европейски държави и се фокусира върху идентифицирането, анализа и трансфера на добри практики и опит в политиките сред тези региони. Използван е Шаблон на Регионален план за действие, който е адаптиран към нуждите на региона. Основна цел е постигане на висока степен на полезност и реална добавена стойност за региона и заинтересованите страни. Определени са основните характеристики – значение за проекта, естеството на дейностите, заинтересованите страни, времеви рамки, разходи и източници на финансиране. За допълване на Регионалния SWOT анализ са разработени анкетни карти за попълване от участниците в организираните Тематични семинари. Попълнените карти се анализират и обобщават, като изводите се включват в завършения продукт.

Стойност на проекта: 22 000.00 лв

ПО програма

Интеррег Европа 2014-2020

Новини от проекта