Първи Тематичен семинар

Първи Тематичен семинар

Първи Тематичен семинар

03.
ДАТА: 31 Юли 2020 Г.

Проведе се онлайн първи Тематичен семинар на тема „Състояние на алтернативния туризъм“. МИГ Плевен разработи анкетна карта , която беше разпространена за попълване между участниците в срещата, спомагайки изготвянето на Регионален SWOT анализ за развитието на алтернативния туризъм в партньорския регион. Резултатите от попълнените анкетни карти се анализираха и обобщиха, а направените изводи се включиха в крайния продукт.