АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЩИНА АНТОН В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЩИНА АНТОН В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ

 
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЩИНА АНТОН В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с Водещ бенефициент сдружение Местна инициативна група Плевен и партньор Община Антон, в периода 01.03. – 31.03. 2023 г. се провежда онлайн анкетно проучване за нагласите на гражданското общество в Община Антон в процеса по формулиране и мониторинг на политики от местната власт.

Анкетата може да бъде намерена на следния линк: https://formulyar2.digitalenmarketing.bg/ 

Паралелно с онлайн проучването експертите на сдружението провеждат анкетиране и на изнесени мобилни щандове на случаен принцип на територията на Община Антон.

Основната цел на проучването за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, представители на НПО, клубове по интереси, граждански формации, пенсионерски и спортни клубове в Община Антон относно формите и механизмите за участие в процеса по формулиране/преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Антон е да бъде изготвен Доклад, съдържащ анализ на резултатите с изведени ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и ефективността им за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“