Проект: BG05SFOP001-2.025-0141 с наименованине „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“

Проект: BG05SFOP001-2.025-0141 с наименованине „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“

ЕС
ОПДУ
Проект: BG05SFOP001-2.025-0141 с наименованине „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01/22.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Оперативна програма „Добро управление“
Начало на проекта:
22.08.2022 г.
Край на проекта:
22.08.2023 г.

Проект: BG05SFOP001-2.025-0141 с наименованине „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01/22.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Оперативна програма „Добро управление“.

 

Общата цел на проектното предложение е стимулиране на процеса по извеждане на работещи форми на партньорство и механизми за взаимодействие с гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса в процеса по формулиране/ преформулиране на адекватни политики и управленски решения за развитие на Община Антон, участие в процеса на мониторинг по време на тяхното изпълнение, гаранция за открито и отговорно управление.

 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЛЕВЕН

Партньор: ОБЩИНА АНТОН

 

Обща стойност: 60 000,00 лева, от които 51 000,00 европейско финансиране и 9 000,00 лева национално съфинансиране

 

Начало: 22.08.2022

Край: 22.08.2023                                                             

 

 

Специфични цели:

 1. Проучване, идентифициране и анализи на механизми за партньорство и взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса в Община Антон, в процеса по формулиране/преформулиране на адекватни политики на местно ниво, отразяващи актуалните нужди на общността и целевата група; Специфична цел 1 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
 2. Извеждане на нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация. Специфична цел 2 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
 3. Формулиране на ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие, неправителствения сектор и това на бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение. Специфична цел 3 е в съответствие с цел 2 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Открито и отговорно управление.;
 4. Повишаване на осведоменосттта на целевата група относно възможните форми, механизми и инструменти за гражданското участие в процесите по формулиране, преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Антон. Специфична цел 4 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса

 

 

 

 

Целеви групи: Проектно предложение е насочено към активното гражданско общество, в т.ч. представителите на бизнеса, неправителствен сектор, други формирования по интереси и служителите на местната администрация Община Антон. Изпълнението на проекта ще удовлетовори идентифицираната потребност от всички страни от повишаване на гражданското участие, в процеса на определяне на приоритети, формулиране, преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, адекватни на обществените потребности в Община Антон. Активното гражданско участие се основава на прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление, а така също е условие за доброто функциониране на местната администрация.

 

Дейности:

 

Дейност №1: Проучване, идентифициране, анализи, консултации в процеса по формулиране на ясно дефинирани препоръки за работещи инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики, адекватни на нуждите на целевата група в Община Антон.

 

 • Извършване на проучване и анализ за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.(към Сп. цел №1, целева група гражданското общество, неправителствен сектор и бизнеса)

 

 • Извършване на проучване и анализ на нагласите на местните власти да си партнират с представителите на гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, представители на бизнеса и др., като стимулират различни форми на партньорство в процеса на изпълнение и мониторингна политики и законодателство и осигуряване на открито и отговорно управление, адекватно на нуждите на общността.

 

 • В резултат от извършените проучвания, анализи и консултации, извеждане на нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация. След като бъдат анализирани резултатите от двете анкети и е готов доклада на експерта от местната администрация ще се проведат серия от срещи – присъствени или on-line (в зависимост от пандемичната обстановка), ще бъдат изведени резултати – предложения, които ще бъдат оформени като конкретни предпредложения и ще бъдат коментирани с представителите на местната администрация на срещи между НПО, бизнес и местна администрация.

 

 • На тези срещи ще се обсъдят предложенията и възможностите за създаване на форми на партньорство между всички страни в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на адекватни политики и законодателство на местно ниво.

 

 • Формулиране на ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение и внасянето им чрез официален доклад в Община Антон.

 

 

Дейност №2: Информационна кампания сред целевата група

 • Провеждане на информационна кампания за целевата група – 1 бр. (в зала с с капацитет минимум 200 души, изготвена презентация, осигурено мултимедийно оборудване и необходимата техника, принтер, преносим компютър и др. за провеждане на събитието в 4 поредни дни)
 • Излъчване на 1 брой Радио-спот в местно радио (4-кратно) и двукратни публикации в местен ежеседмичник Изработване и разпространение на 500 броя флайери (формат А5, пълноцветен печат, тегло на хартията – 120 гр/кв.м.). Информирана целева група.

 

 

Очаквани резултати: Идентифицирани механизми за партньорство между администрацията, гражданското общество, неправителствен сектор и бизнеса в Община Антон – проучвания и анализи. Изведени инструменти за повишаване активността на неправителствения сектор и бизнеса и проведени консултации. Отправени препоръки към местната администрация относно формите и ефективността им за повишаване на гражданското участие и бизнеса в процеса по преформулиране на политики, както и форми за открито и отговорно поведение по време на изпълнение им и възможности за мониторинг и наблюдение. Повишена осведоменост на целевата група относно формите на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Целите и очакваните резултати ще се постигнат чрез проучвания, анализи и идентифициране на форми за партньорство, инициирани от заинтересованите страни след консултации с тях, провеждане на информационни кампанни за целевата група и отправени ясно дефинирани препоръки към местната администрация.

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0141 „Децентрализация – един от най-мощните инструменти за силно гражданско участие, гаранция за адекватни политики и законодателство в Община Антон, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0141-С01 /22.08.2022 г. Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“