Фондация „Отворена длан“ сключи договор за БФП по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация „Отворена длан“ сключи договор за БФП по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация „Отворена длан“ сключи договор за БФП по Оперативна програма „Добро управление“

03.
ДАТА: 09.02.2021г.

Фондация „Отворена длан“ сключи договор за БФП по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-3.003 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ с номер на проекта BG05SFOP001-3.003-0127 и наименование  „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетни оси „Прозрачна и ефективна съдебна система“, наименование на процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА ВСЪДЕБНАТА СИСТЕМА с код на процедурата BG05SFOP001-3.003 .

Размер на БФП- 99058,17 лв., от които 84199,44 лв. европейско и  14858,73 лв. национално съфинансиране.
Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца
Крайна дата на изпълнение на проектните дейности: 08.08.2022г.